NH2-PEG4-N3 Cat. No. PG4-AMAZ-1 100 mg修饰性聚乙二醇

上海金畔生物科技有限公司提供各种分子量和基团修饰性聚乙二醇定制服务。

NH2-PEG4-N3

Cat. No. PG4-AMAZ-1
Specification
Unit Size 100 mg
Price $385.00


Qty Add to Cart

Documents
  • SDS
  • DataSheet