7-diethylaminocoumarin NHS Cat. No. CM-NS-02 ex/em: 409/473 5 mg修饰性聚乙二醇

上海金畔生物科技有限公司提供各种分子量和基团修饰性聚乙二醇定制服务。

7-diethylaminocoumarin NHS

Cat. No. CM-NS-02 7-diethylaminocoumarin NHS           Cat. No. CM-NS-02     ex/em: 409/473    5 mg
Specification ex/em: 409/473
Unit Size 5 mg
Price $385.00


Qty Add to Cart