7-methoxycoumarin NHS Cat. No. CM-NS-01 ex/em: 350/385 10 mg修饰性聚乙二醇

上海金畔生物科技有限公司提供各种分子量和基团修饰性聚乙二醇定制服务。

7-methoxycoumarin NHS

Cat. No. CM-NS-01 7-methoxycoumarin NHS           Cat. No. CM-NS-01     ex/em: 350/385    10 mg
Specification ex/em: 350/385
Unit Size 10 mg
Price $385.00

Qty Add to Cart